ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ, ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයේ, ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ, ශ්‍රී ලංකා වාස්තු විද්‍යාත්මක සේවයේ, ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවයේ, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රමසම්පාදන සේවයේ නිලධාරීන් සදහා වන දෙවන කාර්යක්‍ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2017 (II)

 

Second Efficiency Bar Examination for Officers in Sri Lanka Administrative Service, Sri Lanka Engineering Service, Sri Lanka Scientific Service, Sri Lanka Architects’ Service

Sri Lanka Accountants’ and Sri Lanka Planning Service - 2017 (II)

 

இலங்கை நிர்வாக சேவை, இலங்கை கணக்காளர் சேவை மற்றும் இலங்கை திட்டமிடல் சேவையிலுள்ள அலுவலர்களுக்கான இரண்டாம் வினைத்திறன்காண் தடைப் பரீட்சை   2017 (II)

 

 

සේවාව

Service

 

 

ප්‍රතිඵල ලේඛනය

Result sheet

 

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය

இலங்கை நிர்வாக சேவை

Sri Lanka Administrative Service

                       

ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවය

Sri Lanka Accountants Service

இலங்கை கணக்காளர்கள் சேவை

                       

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රමසම්පාදන සේවය

Sri Lanka Planning Service

இலங்கை திட்டமிடல் சேவை