ශ්‍රි ලංකා පරිපාලන සේවය, ශ්‍රි ලංකා ඉංජිනේරු සේවය, ශ්‍රි ලංකා විද්‍යාත්මක සේවය සහ ශ්‍රි ලංකා වාස්තු විද්‍යාත්මක සේවයේ නිලධාරීන් සදහා වන

කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය සහ දෙවන භාෂාව පිළිබඳ පරීක්ෂණය - 2015 (II)

 

 

First Efficiency Bar Examination for Officers in Sri Lanka Administrative Service, Sri Lanka Engineering Service, Sri Lanka Scientific Service and Sri Lanka Architects’ Service

Special English Language test for Officers in Sri Lanka Administrative Service and The Second Language test for Officers in all the Services - 2015(II)

 

இலங்கை நிர்வாக சேவை, இலங்கை பொறியியலாளர் சேவை, இலங்கை விஞ்ஞான சேவை, மற்றும் இலங்கை கட்டிடக்கலைஞ்சர் சேவையின்

அலுவலர்களுக்கான வினைத்திறன்கான் தடைப்பரீட்சை மற்றும் இரண்டாம் மொழி தொடர்பான பரீட்சை – 2015 (II)

 

 

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2015(II)

First Efficiency Bar Examination for Officers in Sri Lanka Administrative Service - 2015(II)

இலங்கை நிர்வாக சேவையின் முதலாவது வினைத்திறன்கான் தடைப்பரீட்சை– 2015 (II)

 

Description: Description: C:\Users\it-pool\Desktop\eb-2016.08.29 .png

ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයේ පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2015(II)

First Efficiency Bar Examination for Sri Lanka Engineering Service - 2015(II)

இலங்கை பொறியியலாளர் சேவையின் அலுவலர்களுக்கான வினைத்திறன்கான் தடைப்பரீட்சை – 2015 (II)

 

Description: Description: C:\Users\it-pool\Desktop\eb-2016.08.29 .png

ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවය සහ ශ්‍රී ලංකා වාස්තු විද්‍යාත්මක සේවයේ නිලධාරීන් සදහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2015(II)

First Efficiency Bar Examination for Officers in Sri Lanka Scientific Service and Sri Lanka Architects’ Service - 2015(II)

இலங்கை விஞ்ஞான சேவை, மற்றும் இலங்கை கட்டிடக்கலைஞ்சர் சேவையின் அலுவலர்களுக்கான முதலாவது வினைத்திறன்கான் தடைப்பரீட்சை – 2015 (II)

 

Description: Description: C:\Users\it-pool\Desktop\eb-2016.08.29 .png

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ විශේෂ ඉංග්‍රීසි භාෂා පරීක්ෂණය - 2015(II)

English Language test for Officers in Sri Lanka Administrative Service - 2015(II)

இலங்கை நிர்வாக சேவையின் அலுவலகர்க்கான விசேட ஆங்கில மொழிப் பரீட்சை – 2015(II)

 

Description: Description: C:\Users\it-pool\Desktop\eb-2016.08.29 .png

සියළු සේවාවන්ට අදාලව දෙවන භාෂාව පිළිබඳ පරීක්ෂණය - 2015(II)

The Second Language test for Officers in all the Services - 2015(II)

சகல சேவைகளுக்குமான இரண்டாம் மொழிப்பரீட்சை – 2015(II)

 

Description: Description: C:\Users\it-pool\Desktop\eb-2016.08.29 .png