ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය, ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවය, ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවය සහ ශ්‍රී ලංකා වාස්තු විද්‍යාත්මක සේවයේ නිලධාරීන් සදහා වන

කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය සහ දෙවන භාෂාව පිළිබඳ පරීක්ෂණය - 2015 (I)

 

First Efficiency Bar Examination for Officers in Sri Lanka Administrative Service, Sri Lanka     Engineering Service, Sri Lanka Scientific Service and Sri Lanka Architects’

Service Special English Language test for Officers in Sri Lanka Administrative Service and The Second Language test for Officers in all the Services - 2015(I)

 

 

 

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය නීති විෂයයන් තුන - 2015(I)

1 st EB Examination for SLAS Officers (Law Papers) - 2015(I)

 

Description: Description: C:\Users\user\Desktop\slas eb\pdf-icon.png

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් ඉතිරි විෂයයන් තුන - 2015(I)

1 st EB Examination for SLAS Officers - 2015(I)

 

 

Description: Description: C:\Users\user\Desktop\slas eb\pdf-icon.png

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය ඉංග්‍රිසි භාෂා පරීක්ෂණය - 2015(I)

English Test for SLAS Officers - 2015(I)

 

 

Description: Description: C:\Users\user\Desktop\slas eb\pdf-icon.png

සියළු සේවා සඳහා වන දෙවන භාෂා පරීක්ෂණය - 2015(I)

Second Language Test For SLAS, SLES, SLSS & SLArS Officers - 2015(I)

 

Description: Description: C:\Users\user\Desktop\slas eb\pdf-icon.png

ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයේ පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2015(I)

1 st EB Examinationfor SLES Officers - 2015(I)

 

Description: Description: C:\Users\user\Desktop\slas eb\pdf-icon.png

ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2015(I)

1 st EB Examination for SLSS Officers - 2015(I)

 

Description: Description: C:\Users\user\Desktop\slas eb\pdf-icon.png

ශ්‍රී ලංකා වාස්තු විද්‍යාත්මක සේවයේ පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2015(I)

1 st EB Examinationfor SLArS Officers - 2015(I)

 

Description: Description: C:\Users\user\Desktop\slas eb\pdf-icon.png