රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ III වන ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය - 2013

සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය සහ කඩඉම් ලකුණු

 

Open Competitive Examination for Recruitment to Grade III of Public Management Assistants’ Service – 2013

List of Qualified candidates for Interview & Cut off marks

 

அரசாங்க முகாமைத்துவ உதவியாளர் சேவையின் தரம் IIIக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான திறந்த பேட்டிப்பரீட்சை 2013

நேர்முகப்பரீட்சைக்கான தகைமையுடைய விண்ணப்பதாரிகளின் பெயர்ப்பட்டியல் மற்றும் வெட்டுப்புள்ளிகள்

 

District No

දිස්ත්‍රික් අංකය

 

District                              දිස්ත්‍රික්කය

 

 

District No             දිස්ත්‍රික් අංකය

 

District                          දිස්ත්‍රික්කය

 

1

Colombo                          කොළඹ

14

Trincomalee            ත්‍රිකුණාමලය

2

Gampaha                            ගම්පහ

15

Batticaloa                    මඩකලපුව

3

Kaluthara                           කළුතර

16

Ampara                             අම්පාර

4

Matale                              මාතලේ

17

Puttalam                         පුත්තලම

5

Kandy                               මහනුවර

18

Kurunagala                 කුරුණෑගල

6

NuwaraEliya                නුවරඑළිය

19

Anuradhapura         අනුරාධපුරය

7

Galle                                    ගාල්ල

20

Polonnaruva      පොළොන්නරුව

8

Matara                                 මාතර

21

Badulla                               බදුල්ල

9

Hambanthota         හම්බන්තොට

22

Monaragala             මොණරාගල

10

Jaffna                                යාපනය

23

Kagalle                            කෑගල්ල

11

Mannar                         මන්නාරම

24

Rathnapura                     රත්නපුර

12

Mulathiv                            මුලතිව්

25

Killinochchi             කිලිනොච්චිය

13

Vauniya                          වවුනියාව

 

 

 

 

Letter

 

 

Sinhala

 

Tamil

 

Cut Off  marks

 

Sinhala

 

English