රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ III ශ්‍රේණියේ තනතුරකට පත් කිරීම - 2013(2015)

පත්වීම්ලාභීන්ගේ නාම ලේඛනය

Recruitment to Public Management Assistants Service (Grade III) 2013(2015)

Name List of Appointment Holders

அரசாங்க முகாமை உதவியாளர் சேவையின் தரம் III இற்கு ஆட்சேர்ப்புச் செய்வதற்கான திறந்த போட்டிப் பரீட்சை 2013 (2015)

நியமனதாரிகளின் பெயர்ப்பட்டியல்

 

District No

දිස්ත්‍රික් අංකය

 

District Secretariat දිස්ත්‍රික්කය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල

 

 

District No දිස්ත්‍රික් අංකය

 

District Secretariat දිස්ත්‍රික්කය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල

 

1

Colombo කොළඹ

14

Trincomalee ත්‍රිකුණාමලය

2

Gampaha ගම්පහ

15

Batticaloa මඩකලපුව

3

Kaluthara කළුතර

16

Ampara අම්පාර

4

Matale මාතලේ

17

Puttalam පුත්තලම

5

Kandy මහනුවර

18

Kurunagala කුරුණෑගල

6

NuwaraEliya නුවරඑළිය

19

Anuradhapura අනුරාධපුරය

7

Galle ගාල්ල

20

Polonnaruva පොළොන්නරුව

8

Matara මාතර

21

Badulla බදුල්ල

9

Hambanthota හම්බන්තොට

22

Monaragala මොණරාගල

10

Jaffna යාපනය

23

Kagalle කෑගල්ල

11

Mannar මන්නාරම

24

Rathnapura රත්නපුර

12

Mulathiv මුලතිව්

25

Killinochchi කිලිනොච්චිය

13

Vauniya වවුනියාව

26

Disable

 

 

 

Letter

 

 

Sinhala

 

Tamil