රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ III වන පන්තියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය - 2012
2 වන වටය

දිස්ත්‍රික් අංකය

දිස්ත්‍රික්කය

කඩඉම් ලකුණු මට්ටම

1

කොළඹ

144

2

ගම්පහ

144

3

කළුතර

149

4

මාතලේ

145

5

මහනුවර

146

6

නුවරඑළිය

140

7

ගාල්ල

146

8

මාතර

148

9

හම්බන්තොට

144

10

යාපනය

151

11

මන්නාරම

144

12

මුලතිව්

143

13

වවුනියාව

143

14

ත්‍රිකුණාමලය

145

15

මඩකලපුව

146

16

අම්පාර

145

17

පුත්තලම

139

18

කුරුණෑගල

146

19

අනුරාධපුරය

145

20

පොළොන්නරුව

141

21

බදුල්ල

141

22

මොණරාගල

140

23

කෑගල්ල

148

24

රත්නපුර

148

25

කිලිනොච්චිය

148