රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ III වන ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය - 2013(2015)

3 වන වටය - සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය සහ කඩඉම් ලකුණු

 

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය 2013(2015) ප්‍රතිඵල මත 3වන වටයේ බඳවාගැනීම සඳහා එක් එක් දිස්ත්‍රික්කය සඳහා නිර්ණය කරන ලද කඩඉම් ලකුණු ලැයිස්තුව සහ ඒ අනුව සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා සුදුසුකම් ලබා ඇති අයදුම්කරුවන්ගේ නම් සහ ප්‍රතිඵල පහත පළකර ඇත. එම ලේඛනයේ නම් සඳහන් අයදුම්කරුවන් එහි සඳහන් දිනයන්හි සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවනු ලබන අතර කැඳවුම් ලිපි ලියාපදිංචි තැපැලෙන් යොමු කරනු ලැබේ. සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී විභාග නිවේදනයේ 6.0 ඡේදයෙන් අපේක්‍ෂිත මූලික සහ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සපුරා ඇතිබව සනාථ වන්නේ නම් රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ‍ III වන ශ්‍රේණියේ පත්වීමක් සඳහා තෝරාගනු ඇත.

           

කේ.වී.පී.එම්.ජේ. ගමගේ

ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

 

දිස්ත්‍රික්
අංකය

දිස්ත්‍රික්කය

කඩඉම් ලකුණ

1

කොළඹ

118

2

ගම්පහ

118

3

කළුතර

122

4

මාතලේ

119

5

මහනුවර

119

6

නුවරඑළිය

117

7

ගාල්ල

124

8

මාතර

124

9

හම්බන්තොට

120

10

යාපනය

136

11

මන්නාරම

127

12

මුලතිව්

126

13

වවුනියාව

129

14

ත්‍රිකුණාමලය

129

15

මඩකලපුව

126

16

අම්පාර

124

17

පුත්තලම

115

18

කුරුණෑගල

121

19

අනුරාධපුරය

117

20

පොළොන්නරුව

115

21

බදුල්ල

117

22

මොණරාගල

117

23

කෑගල්ල

122

24

රත්නපුර

119

25

කිලිනොච්චිය

128