රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය - 2016 (2017)

සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය සහ කඩඉම් ලකුණු

 

Open Competitive Examination for Recruitment to Grade III of Public Management Assistants’ Service – 2016 (2017)

List of Qualified candidates for Interview & Cutoff marks

 

அரசாங்க முகாமைத்துவ உதவியாளர் சேவையின் தரம் IIIக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான திறந்த போட்டிப்பரீட்சை 2016 (2017)

நேர்முகப்பரீட்சைக்கான தகைமையுடைய விண்ணப்பதாரிகளின் பெயர்ப்பட்டியல் மற்றும் வெட்டுப்புள்ளிகள்

 

District No

දිස්ත්‍රික් අංකය

 

District

 දිස්ත්‍රික්කය

 

 

District No

දිස්ත්‍රික් අංකය

 

District

 දිස්ත්‍රික්කය

 

1

Colombo - කොළඹ

14

Trincomalee - ත්‍රිකුණාමලය

2

Gampaha -  ගම්පහ

15

Batticaloa - මඩකලපුව

3

Kaluthara - කළුතර

16

Ampara - අම්පාර

4

Matale - මාතලේ

17

Puttalam - පුත්තලම

5

Kandy - මහනුවර

18

Kurunagala - කුරුණෑගල

6

NuwaraEliya - නුවරඑළිය

19

Anuradhapura - අනුරාධපුරය

7

Galle - ගාල්ල

20

Polonnaruva - පොළොන්නරුව

8

Matara - මාතර

21

Badulla - බදුල්ල

9

Hambanthota - හම්බන්තොට

22

Monaragala - මොණරාගල

10

Jaffna - යාපනය

23

Kagalle - කෑගල්ල

11

Mannar - මන්නාරම

24

Rathnapura - රත්නපුර

12

Mulathiv - මුලතිව්

25

Killinochchi - කිලිනොච්චිය

13

Vauniya - වවුනියාව

 

 

 

 

 

Candidates Sat Under the Differently Abled Condition List of Qualified Candidates to the Interview

ආබාධිත පදනමින් සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය

 

 

 

Covering Letter

ආවරණ ලිපිය

 

 

Sinhala - සිංහල

 

Tamil - දෙමළ

 

Cut Off Marks

කඩඉම් ලකුණු

 

 

Sinhala - සිංහල

 

English - ඉංග්‍රීසි