ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය, ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවය, ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවය සහ ශ්‍රී ලංකා වාස්තු විද්‍යාත්මක සේවයේ නිලධාරින් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය සහ දෙවන භාෂාව පිළිබඳ පරීක්ෂණය 2014 (I)

1.

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ නිලධරයන් සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය 2014 (I)

 

FIRST EFFICIENCY BAR EXAMINATION FOR OFFICERS IN SRI LANKA ADMINISTRATIVE SERVICE 2014 (I)

 

இலங்கை நிர்வாக சேவையின் அலுவலகர்களுக்கான முதலாவது வினைத்திறன்கான் தடைப் பரீட்சை 2014 (I)

2.

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ නිලධරයන් සඳහා වන දෙවන භාෂාව පිළිබඳ පරීක්ෂණය 2014 (I)

 

SECOND LANGUAGE EXAMINATION FOR OFFICERS IN SRI LANKA ADMINISTRATIVE SERVICE 2014 (I)

 

இலங்கை நிர்வாக சேவையின் அலுவலகர்களுக்கான இரண்டாவது மொழிப்பரீட்சை 2014 (I)

3.

ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයේ නිලධරයන් සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය 2014 (I)

 

FIRST EFFICIENCY BAR EXAMINATION FOR OFFICERS IN SRI LANKA ENGINEERING SERVICE 2014 (I)

 

இலங்கை பொறியிலாளர் சேவையின் அலுவலகர்களுக்கான முதலாவது வினைத்திறன்கான் தடைப் பரீட்சை 2014 (I)

4.

ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයේ නිලධරයන් සඳහා වන දෙවන භාෂාව පිළිබඳ පරීක්ෂණය 2014 (I)

 

SECOND LANGUAGE EXAMINATION FOR OFFICERS IN SRI LANKA ENGINEERING SERVICE 2014 (I)

 

இலங்கை பொறியிலாளர் சேவையின் அலுவலகர்களுக்கான இரண்டாவது மொழிப்பரீட்சை 2014 (I)

5.

ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ නිලධරයන් සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය 2014 (I)

 

FIRST EFFICIENCY BAR EXAMINATION FOR OFFICERS IN SRI LANKA SCIENTIFIC SERVICE 2014 (I)

 

இலங்கை விஞ்ஞான சேவையின் அலுவலகர்களுக்கான முதலாவது வினைத்திறன்கான் தடைப் பரீட்சை 2014 (I)

6.

ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ නිලධරයන් සඳහා වන දෙවන භාෂාව පිළිබඳ පරීක්ෂණය 2014 (I)

 

SECOND LANGUAGE EXAMINATION FOR OFFICERS IN SRI LANKA SCIENTIFIC SERVICE 2014 (I)

 

இலங்கை பொறியிலாளர் சேவையின் அலுவலகர்களுக்கான இரண்டாவது மொழிப்பரீட்சை 2014 (I)

7.

ශ්‍රී ලංකා වාස්තු විද්‍යාත්මක සේවයේ නිලධරයන් සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය 2014 (I)

 

FIRST EFFICIENCY BAR EXAMINATION FOR OFFICERS IN SRI LANKA ARCHITECTURAL SERVICE 2014 (I)

 

இலங்கை கட்டிடக் கலைஞர் சேவையின் அலுவலகர்களுக்கான முதலாவது வினைத்திறன்கான் தடைப் பரீட்சை 2014 (I)