ආණ්ඩුවේ රස පරීක්‍ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ III ශ්‍රේණියේ තනතුරු පුරප්පාඩු

පිරවීම සඳහා වන විවෘත තරග විභාගය - 2015

இலங்கை விஞ்ஞான சேவையின் தரம் III இல் வெற்றிடமாகவுள்ள பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்புச்

செய்வதற்கான திறந்த போட்டிப் பரீட்சை 2015

Open Competitive Examination for Recruitment to Grade III of Sri Lanka Scientific

Service of the Department of Government Analyst 2015

 

 

 

1.    ආදර්ශ අයැදුම්පත්‍රය - භාගත කිරීම

2.   மாதிரி விண்ணப்பப் படிவம் - தரவிறக்கம்

3.     Specimen Application - Download