ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ II පන්තියේ II ශ්‍රේණියට බඳවාගැනීම සදහා වන විවෘත තරඟ විභාගය - 2013

දෙවන වටයේ සම්මුඛ පරීක්‍ෂණ පැවැත්වීම.

 

 

සම්මුඛ පරික්‍ෂණ නිවේදනය

 

සම්මුඛ පරීක්‍ෂණ කාල සටහන

 

 

 

අනු අංකය

දෙපාර්තමේන්තුව

තනතුර

සංකේත අංකය

1

ශ්‍රී ලංකා ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව

සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ

011

2

ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව

සැකකටයුතු ලේඛන පිලිබඳ සහකාර පරීක්ෂක

022

3

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව

සහකාර පස් රසඥ

031

4

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

පර්යේෂණ නිලධාරි

041

5

අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

පර්යේෂණ නිලධාරී

052

6

වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

සහකාර වන සංරක්ෂක

061

7

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

*කාලගුණ විද්‍යාඥ

 

*සම්මුඛ පරීක්‍ෂණයේදී ලකුණු ලබාදෙන ආකාරය

071

8

ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව

සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (සත්ව විද්‍යා)

081

9

සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

ජීව රසඥ

091

10

සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

භෞතික විද්‍යාඥ

092

11

සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

ඖෂධ විශ්ලේෂක (රසායන විද්‍යා)

093

12

සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

පර්යේෂණ නිලධාරී

(ස්වභාවික නිෂ්පාදන)

094

13

සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

පර්යේෂණ නිලධාරී (කීට විද්‍යා)

095

14

සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

පර්යේෂණ නිලධාරී

(එන්නත් හා නිෂ්පාදන)

096

15

සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

පර්යේෂණ නිලධාරී ක්‍ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව

(බැක්ටීරියා හා වෛරස්වේදී)

097

16

සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

පර්යේෂණ නිලධාරී(ජීව රසායන විද්‍යා)

098

17

සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

ප්‍රාදේශීය මැලේරියා මර්ධන නිලධාරී

099

18

සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

රසඥ

910