රජයේ භාෂා පරිවර්තක සේවයේ I පන්තියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය - 2013 (2014) –

සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා සුදසුකම් ලත් අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය

OPEN COMPETITIVE EXAMINATION FOR RECRUITMENT TO CLASS I OF THE TRANSLATORS’ SERVICE – 2013(2014) –

NAME LIST OF QUALIFIED CANDIDATES  FOR THE INTERVIEW

 

மொழிபெயர்ப்பாளர் சேவையின் வகுப்பு I க்கு ஆட்சேர்ப்புச் செய்வதற்கான திறந்த போட்டிப்பரீட்சை - 2013 ( 2014 )

நேர்முகத் தேர்வுக்குத் தகைமைப்பெற்ற விண்ணப்பதாரிகளின் பெயர்ப்பட்டியல்

 

Sinhala-Tamil

Sinhala-English

 

Tamil-English

 

 

Description: C:\Users\user\Desktop\symbl.jpg

Description: C:\Users\user\Desktop\symbl.jpg

Description: C:\Users\user\Desktop\symbl.jpg