ඒකාබද්ධ සේවයේ සහ ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ නිලධාරීන්ගේ තොරතුරු රැස්කිරීම- 2015

 

இணைந்த சேவை மற்றும் இலங்கை நிருவாக சேவை அலுவலர்களின் தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்ளல்- 2015

Collection of information of the officers in Combined Services and Sri Lanka Administrative Service -2015

 

 

 

Letters

Document Name

 

Download

 

 

Letter of  Collection of information of the officers in Combined Services and Sri Lanka Administrative Service

 

 

 

Description: C:\Users\sas-it\Desktop\IT\image1.jpg

(423 KB)

 

 

Annex 01

Format 01

Officers’ Information

Description: C:\Users\sas-it\Desktop\IT\image1.jpg(202 KB)

Description: C:\Users\sas-it\Desktop\IT\images2.jpg(10.4 KB)

නිලධාරීන්ගේ තොරතුරු

Description: C:\Users\sas-it\Desktop\IT\image1.jpg(202 KB)

Description: C:\Users\sas-it\Desktop\IT\images2.jpg(10.4 KB)

உத்தயோகத்தாகளின் தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்ளல்

Description: C:\Users\sas-it\Desktop\IT\image1.jpg(202 KB)

Description: C:\Users\sas-it\Desktop\IT\images2.jpg(10.4 KB)

 

Annex 02

Format 02

Number Of Vacancies

Description: C:\Users\sas-it\Desktop\IT\image1.jpg(193 KB)

Description: C:\Users\sas-it\Desktop\IT\images2.jpg(9.75 KB)

පුරප්පාඩු ගණන

Description: C:\Users\sas-it\Desktop\IT\image1.jpg(193 KB)

Description: C:\Users\sas-it\Desktop\IT\images2.jpg(9.75 KB)

வெற்றிடங்களின் எண்ணிக்கை

Description: C:\Users\sas-it\Desktop\IT\image1.jpg(193 KB)

Description: C:\Users\sas-it\Desktop\IT\images2.jpg(9.75 KB)