ඒකාබද්ධ සේවයේ සහ ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ නිලධාරීන්ගේ තොරතුරු රැස්කිරීම

 

இணைந்த சேவை மற்றும் இலங்கை நிருவாக சேவை அலுவலர்களின் தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்ளல்

Collection of information of the officers in Combined Services and Sri Lanka Administrative Service

 

 

Letters

Document Name

 

Download

 

 

Letter of  Collection of information of the officers in Combined Services and Sri Lanka Administrative Service

 

Description: Description: Description: C:\Users\sas-it\Desktop\IT\image1.jpg

 

(20 KB)

 

Annex 01

Format 01

Officers’ Information

Description: Description: Description: C:\Users\sas-it\Desktop\IT\image1.jpg(202 KB)

Description: Description: Description: C:\Users\sas-it\Desktop\IT\images2.jpg(10.4 KB)

 නිලධාරීන්ගේ තොරතුරු

Description: Description: Description: C:\Users\sas-it\Desktop\IT\image1.jpg(202 KB)

Description: Description: Description: C:\Users\sas-it\Desktop\IT\images2.jpg(10.4 KB)

 

ඒකාබද්ධ සේවයේ සහ ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ නිලධාරීන්ගේ තොරතුරු රැස්කිරීමේ ලිපිය

 

Description: Description: Description: C:\Users\sas-it\Desktop\IT\image1.jpg

(20 KB)

உத்தயோகத்தாகளின் தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்ளல்

Description: Description: Description: C:\Users\sas-it\Desktop\IT\image1.jpg(202 KB)

Description: Description: Description: C:\Users\sas-it\Desktop\IT\images2.jpg(10.4 KB)

 

Annex 02

Format 02

Number Of Vacancies

Description: Description: Description: C:\Users\sas-it\Desktop\IT\image1.jpg(193 KB)

Description: Description: Description: C:\Users\sas-it\Desktop\IT\images2.jpg(9.75 KB)

 

இணைந்த சேவை மற்றும் இலங்கை நிருவாக சேவை அலுவலர்களின் தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்ளல்

 

 

 

Description: Description: Description: C:\Users\sas-it\Desktop\IT\image1.jpg 

(20 KB)

 පුරප්පාඩු ගණන

Description: Description: Description: C:\Users\sas-it\Desktop\IT\image1.jpg(193 KB)

Description: Description: Description: C:\Users\sas-it\Desktop\IT\images2.jpg(9.75 KB)

 வெற்றிடங்களின் எண்ணிக்கை

Description: Description: Description: C:\Users\sas-it\Desktop\IT\image1.jpg(193 KB)

Description: Description: Description: C:\Users\sas-it\Desktop\IT\images2.jpg(9.75 KB)