2013 වර්ෂයට අදාලව, ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ II පන්තියේ ආ ඛණ්ඩයේ සහ II පන්තියේ අ ඛණ්ඩයේ නිලධාරින් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය අංක 1831 හා 2013.10.04 දිනැති ගැසට් නිවේදනය මඟින් ප්‍රසිද්ධ කර ඇති බව සහ සුදුසුකම් සපුරා ඇති තාක්ෂණ සේවයේ නිලධාරින්ට මේ සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකි බව දන්වමි.

 

 

It is hereby notified that the Efficiency Bar Examination for officers in Class II, Segment B, and Class II, Segment A, of Sri Lanka Technological relevant to year 2013 has been published in the Gazette notification No. 1831 dated 04.10.2013 and the officers in Technological Service who have satisfied the qualifications shall apply for the same.

 

අදාල ගැසට් නිවේදන,

 

Sinhala I-IIA(S)

2013.10.04

Download

Tamil I-IIA(T)

2013.10.04

Download