‍‍ ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයෙහි  I  ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම.

இலங்கை நிர்வாக சேவையின் தரம் I இலுள்ள அலுவலர்களை விசேட தரத்திற்குத் தரமுயர்த்துதல்.

Promotion of officers in Grade I of Sri Lanka Administrative Service to Special Grade.

 

ආවරණ ලිපිය

 

Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\sas-it\Desktop\SP Promotion 2014\pic1.jpg(3.94 MB)         

விவரணக்கடிதம்

 

Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\sas-it\Desktop\SP Promotion 2014\pic1.jpg(979 KB)         

 

Covering Letter

Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\sas-it\Desktop\SP Promotion 2014\pic1.jpg(831 KB)         

අයදුම් පත්‍රය

 

Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\sas-it\Desktop\SP Promotion 2014\pic2.jpg (35.6 KB)  Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\sas-it\Desktop\SP Promotion 2014\pic1.jpg (302 KB)

விண்ணப்பப்படிவம்

 

Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\sas-it\Desktop\SP Promotion 2014\pic2.jpg (97.5 KB)  Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\sas-it\Desktop\SP Promotion 2014\pic1.jpg(231 KB)

Application Form

 

Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\sas-it\Desktop\SP Promotion 2014\pic2.jpg (64.0 KB)  Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\sas-it\Desktop\SP Promotion 2014\pic1.jpg (112 KB)

සුදුසුකම් ලැයිස්තුව

Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\sas-it\Desktop\SP Promotion 2014\pic1.jpg

  

தகைமை பெற்றுள்ள அலுவலர்களின் பெயர்ப்பட்டியல்

   Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\sas-it\Desktop\SP Promotion 2014\pic1.jpg    

 

Eligible List

Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\sas-it\Desktop\SP Promotion 2014\pic1.jpg     

අමාත්‍යාංශවලට යැවෙන ලිපි

Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\sas-it\Desktop\SP Promotion 2014\pic1.jpg

  

அமைச்சுக்கு அனுப்பிய கடிதம்

 

  Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\sas-it\Desktop\SP Promotion 2014\pic1.jpg        

Letters to Ministries

Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\sas-it\Desktop\SP Promotion 2014\pic1.jpg