ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ ශ්රී ලංකා විද්යාත්මක සේවයේ III ශ්රේණියේ තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා වන විවෘත තරඟ විභාගය - 2015

 

ආණ්ඩුවේ රස පරීක්‍ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ III ශ්‍රේණියේ තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා, අංක 1942 හා 2015.11.20 දිනැති ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්රයේ 1 කොටස : (II) ඡේදයෙහි විභාග ප්රතිඵල ආදිය යටතේ පළ කරන ලද්දා වූ බඳවාගැනීම් නිවේදනය ප්රකාරව, 2016.02.13 වන දින විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් විසින් පවත්වන ලද විවෘත තරඟ විභාගයේ ප්රතිඵල මත, අයදුම්කරුවන්ගේ සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පවත්වනු ලබන සම්මුඛ පරීක්ෂණයට පෙනී සිටීම සඳහා නියමිත, අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය පහත පරිදි වේ.

         Rounded Rectangle: බාගත කිරීමඅයදුම්කරුන්ගේ නාම ලේඛනය -

 

02. එම නාම ලේඛනයේ නම් සඳහන් අයදුම්කරුවන් වෙත, මේ වන විට කැඳවීම් ලිපි නිකුත් කර ඇති අතර, එමගින් ලබා දී ඇති උපදෙස් ප්රකාරව නියමිත දින නියමිත වේලාවට අදාළ සහතික පත් හා සියළු ලිපි ලේඛන සහිතව සම්මුඛ පරීක්ෂණයට සහභාගි විය යුතුය.

 

03. තවද සැක කටයුතු ලේඛන පිළිබඳ සහකාර රස පරීක්ෂක තනතුර සඳහා වූ අධ්යාපන සුදුසුකම් ලෙස, තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය සඳහා උපාධි සුදුසුකම් සහිතව අයදුම් කර ඇති සියළු අයදුම්කරුවන් තම .පො.. /පෙළ ප්රතිඵල ලේඛනය සහ එම ප්රතිඵල ලේඛනයේ තමා විසින්ම සත් පිටපත් බවට සහතික කරන ලද ඡායා පිටපත් දෙක බැගින් රැගෙන යුතුය.

 

04. අනුව විවෘත තරඟ විභාගයේ දී ලබාගත් ලකුණු සංඛ්යාවෙහි ප්රමුඛතාවය මත සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කර ඇති අයදුම්කරුවන්ගෙන් තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීමට නියමිත අතර, සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවීම පත්වීම් ලබාගැනීම සඳහා සුදුසුකමක්ලෙස නොසැලකිය යුතුය.

 

 

 

 

අත්. කලේ:

ජේ. දඩල්ලගේ

ආර්.එම්.එන්. ඊ. කේ. රණසිංහ

 

ලේකම්

අධ්‍යක්ෂ

 

රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය

විද්‍යාත්මක, වාස්තු විද්‍යාඥ හා

 

 

තාක්ෂණ සේවා අංශය