2015-ඒකාබද්ධ සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් සමාලෝචන කමිටු තීරණ

இணைந்த சேவைகள் பிரிவு 2015 வருடாந்த இடமாற்ற மீளாய்வுக் குழு தீர்மானங்௧ள்

2015-Combined Services- Appeal Board decisions of Annual Transfers

 

රජයේ භාෂා පරිවර්තක සේවය

அரசாங்க மொிபெயர்ப்பாளர் சேவை

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය

இலங்கை தகவல், தொடர்பாடல் தொிநுட்பச் சேவை

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය

அரசாங்க முகாமைத்துவ உதவியாளர் சேவை

ශ්‍රී ලංකා රජයේ පුස්තකාලයාධීපති සේවය

இலங்கை நூலகர் சேவை

කාර්යාල සේවක සේවය

அலுவலக ஊியர் சேவை

ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවය

இணைந்த சாரதிகள் சேவை