2016 වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් - ( ඒකාබද්ධ සේවය)

2016 ஆம் ஆண்டின் வருடாந்த இடமாற்றங்கள் – (இணைந்த சேவைகள்)

Annual Transfers 2016 – (Combined Service)

 

 

රජයේ භාෂා පරිවර්තක සේවය

அரசாங்க மொழிபெயர்ப்பாளர் சேவை

Government Translators’ Service

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය

இலங்கை தகவல், தொடர்பாடல் தொழிநுட்பச் சேவை

Sri Lanka Information and Communication Technology

ශ්‍රී ලංකා රජයේ පුස්තකාලයාධිපති සේවය

இலங்கை நூலகர் சேவை

Sri Lanka Librarian Service

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය

அரசாங்க முகாமைத்துவ உதவியாளர் சேவை

Public Management Assistants’ Service

ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවය

இணைந்த சாரதிகள் சேவை

Combined Drivers’ Service

කාර්යාල සේවක සේවය

அலுவலக ஊழியர் சேவை

Office Employees’ Service