சமீபத்திய சுற்றறிக்கைகள்

தேர்வு அறிவிப்புகள்

சேவை பிரமாணக் குறிப்புகள்

தேர்வு முடிவுகள்

இடமாற்ற அறிவிப்புகள்

இணைந்த நிறுவனங்கள்

தொடர்புகளுக்கு

  • சுதந்திர சதுக்கம்,
    கொழும்பு 07,
    இலங்கை.
  • +94 11 2696211-13,
    +94 11 2695279
  • info@pubad.gov.lk

எம்முடன் இணையுங்கள்

இற்றைப்படுத்தியது: 20-01-2021.
பதிப்புரிமை © 2021 அரசாங்க நிர்வாக, உள்ளூராட்சி மற்றும் சனநாயக ஆட்சி அமைச்சு. அரச சேவை, மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு
வடிவமைப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது Procons Infotech

hon janaka bandara thennakoonகௌரவ ஜனக்க பண்டார தென்னகோன்
அரச சேவை, மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு
மேலும் வாசிக்க

hon mahinda samarasingheகௌரவ மஹிந்த சமரசிங்க
பொது நிருவாக மற்றும் உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு
மேலும் வாசிக்க

mr j j rathnasiriதிரு. ஜே.ஜே. ரத்னசிறி
அரச சேவை, மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு
மேலும் வாசிக்க

சுதந்திர சதுக்கம்,
கொழும்பு 07
இலங்கை
info@pubad.gov.lk
+94 11 2696211-13
+94 11 2695279

Additional Secretary

Productivity