Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)
Public Admin News

පුවත් සිරස්තල

ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව අංශ මූල්‍ය අංශය

මූල්‍ය අංශය

දැක්ම

ජාතියේ උන්නතිය උදෙසා වන සුවිශේෂී රාජ්‍ය සේවාවක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා රාජ්‍ය සම්පත් හා මුදල් කාර්යක්ෂම හා ළුලදායී ලෙස යෙදවීම පිණිස ක්‍රියා කිරීම.

මෙහෙවර

රාජ්‍ය මූල්‍ය නීතිරීති අනූව කාලීන වූ විනිවිදභාවයකින් හා වගකීමකින් යුතු මූල්‍ය පාලනයක් පවත්වාගෙන යාම.

අරමුණු

 • මූල්‍ය සැලසුම් සකස් කිරීම හා අයවැය පාලනය.
 • සේවාලාභීන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් ප්‍රමාදයකින් තොරව ඉටු කිරීම.
 • රජයේ මූල්‍ය නීතිරීති, ප්‍රතිපත්ති, තීන්දු හා චක්‍රලේඛ විධිවිධාන වලට අනුකූලව මූල්‍ය පරිපාලනය.
 • ලැබීම්, ගෙවීම්, ආදායම්, වියදම් නිසි පරිදි වාර්තාගත කිරීම, සැසඳීම හා දත්ත සම්පාදනය.
 • වත්කම් වල ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම.
 • වගකීම් ගිණුම්ගත කර නිරවුල් කිරීම.
 • මූල්‍ය තොරතුරු රැස්කිරීම, එවා විශ්ලේෂණය කිරීම සහ මූල්‍ය ප්‍රකාශ පිළියෙල කිරීම සඳහා නවීන තාක්ෂණික ක්‍රම හා විධික්‍රම භාවිතයට ගැනිම.
 • රාජ්‍ය දේපළ හා මූල්‍ය වත්කම් වල හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම.
 • මහජනතාවගේ මුදල් නියමිත කාර්යයන් සඳහාම ළුලදායීව යෙදවෙන බවට වගබලා ගැනීම.

ප්‍රධාන කාර්යයන්

 • සංගත සැලැස්ම, වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම, ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම හා මූල්‍ය බලතල පැවරීමේ කාර්ය සංග්‍රහය යනාදිය සකස් කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම.
 • වාර්ෂිකව ආදායම් හා වියදම් ඇස්තමේන්තු නිවැරදිව සකස් කිරීම.
 • මානව සම්පතෙහි කුසලතා හා ආකල්ප වර්ධනය ඇතිකිරීමට ක්‍රියා කිරීම.
 • පාර්ලිමේන්තුව, භාණ්ඩාගාරය, වෙනත් අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්ත‍මේන්තු වෙත නිශ්චිත මූල්‍ය ප්‍රකාශන හා විවිධ මූල්‍ය තොරතුරු අවශ්‍ය පරිදි ඉදිරිපත් කිරීම.
 • විගණකාධිපතිගේ විගණන විමසුම්, විගණන වාර්තා වෙනුවෙන් කරුණු සොයා බලා පිළිතුරු ඉදිරිපත් කිරීම, නිරවුල් කිරීම හා වැරදි අඩුපාඩු වැළැක්වීමට පියවර ගැනිම.
 • අමාත්‍යාංශයේ එක් එක් අංශවලට නිශ්චිත කාර්යයන් ඉටු කිරීමේදී අවශ්‍යවන්නාවූ භෞතික සම්පත් අඛණ්ඩව හා අප්‍රමාදව ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුකූලව සම්පාදනය කරදීම.
 • අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ ආයතන වල මුල්‍ය කටයුතු සඳහා මඟපෙන්වීම, උපදෙස් නිකුත් කිරීම හා එවායේ ගිණුම් ක්‍රියාවලිය අධීක්ෂණය කිරීම.
 • බැංකු ගිණුම්, වාර්ෂික වාර්තා පිළිබඳ කටයුතු.
 • වත්කම් කළමණාකරනයට අදාළව වාර්ෂික තොග සමීක්ෂණ කටයුතු සංවිධානය කිරීමත් අවශ්‍ය වූ අවස්ථාවලදී ස්ථාවර වත්කම් අපහරණය සඳහා විධිමත් ආකාරයට අප්‍රමාදව ක්‍රියා කිරීම.
 • වාර්ෂික විසර්ජන ගිණුම්, ආදායම් ගිණුම්, රජයේ නිලධාරීන්ගේ අත්තිකාරම් 'බී' ගිණුම, අග්‍රිම ගිණුම හා පොදු තැන්පත් ගිණුම යනාදි අවසන් ගිණුම් නිවැරදිව සකස් කර සහතික කිරීම සඳහා නියමිත දිනවලදී විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.

ඉලක්ක

 • වැරදි, වංචා, දෝෂ ආදිය වැලැක්වීම හා/හෝ අවම කිරීම.
 • ප්‍රමාදය අවම කිරීම හා පුරවැසි ප්‍රඥප්තිය අනූව කටයුතු කිරීම.
 • කාර්යය මණ්ඩලයේ කුසලතා ආකල්ප වර්ධනය කිරීම හා අභිප්‍රේරණය කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශයේ කාර්යය මණ්ඩලය හා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල හා අනෙකුත් ආයතන ඇතුළු සියළුම සේවාලාභීන් තෘප්තිමත් කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශයේ අරමුණු ඉටු කර ගැනීමෙහිලා මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන හා සම්පත් මනා කාර්යක්ෂමතාවයකින් යොදවා ගැනීමට ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරීට සහාය වීම.

ගිණුම් ඒකක වල කාර්යය භාර්යයන්

 • වැටුප් සකස් කර SLIP ක්‍රමය යටතේ බැංකු මඟින් ගෙවීමට කටයුතු කිරීම.
 • අතිකාල, ගමන් වියදම් හා වෙනත් දීමනා පරීක්ෂා කර බැංකු මඟින් ගෙවීමට කටයුතු කිරීම.
 • අත්තිකාරම් 'බී' ගිණුම යටතේ සියළු ණය මුදල් ගෙවීම, අයකර ගැනීම හා ණය ශේෂ නිරවුල් කිරීම.
 • විශ්‍රාම වැටුප් ලිපි‍ ගොනු පරීක්ෂා කර ප්‍රදාන පත්‍රය සකස් කර එම ගොනු අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වෙත යොමු කිරීම.
 • වැටුප් සම්බන්ධ සියළු අවකරණ හා වෘත්තිය සමිති වලට අදාළ අවකරණ පිළියෙල කිරීම.
 • උපයන විට බදු සකස් කර දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් වෙත ප්‍රේෂණය කිරීම.
 • විවිධ වැටුප් පරිවර්තන මත ගෙවිය යුතු හිඟ වැටුප් සකස් කිරීම.
 • වාර්ෂිකව අත්තිකාරම් 'බී' ගිණුම සකස් කර විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.
 • කාර්ය මණ්ඩල වාර්තා සැකසීම.
 • දේපළ ණය බැංකු මඟින් අයකර ගැනීමට කටයුතු කිරීම.

 • අමාත්‍යාංශයේ මූලධන හා පුනරාවර්තන වියදම් වලට අදාළව වව්චර් සඳහා ගෙවීම් කිරීම (දුරකථන බිල්පත්, විදුලි හා ජල බිල්පත්, වරිපනම්, සංග්‍රහ දීමනා, ඉන්ධන දීමනා, වාහන අළුත්වැඩියා කිරීම, දේශක දීමනා, මුලධන වියදම්, විවිධ ගෙවීම්).
 • හදිසි ගෙවීම් සඳහා සුළු මුදල් අග්‍රිමයක් පවත්වා ගෙන යාම - සරප් අංශය.
 • විශේෂ ගෙවීම් සඳහා උප අග්‍රිම නිකුත් කිරීම.
 • පොදු තැන්පත් ගිණුම පවත්වා ගෙන යාම සහ සෑම වසරකම දෙසැ. 31 දිනට භාණ්ඩාගාර ශේෂය සමඟ සැසඳීම සඳහා කේවල ශේෂ ලැයිස්තු සකස් කිරීම.
 • මාසික ගිණුම් සාරාංශ සැකසීම.
 • බැංකු සැසඳුම් පිළියෙල කිරීම.
 • මුදල් පොත සහ ව්‍යාපෘති අනූව වැය ලෙජර පවත්වා ගෙන යෑම.
 • දිනපතා ලැබෙන මුදල් නිවැරදිව පරීක්ෂා කර බලා නොපමාව බැංකු ගත කිරීම - සරප් අංශය.
 • ගෙවූ වව්චර් මාසිකව විගණකාධිපති වෙත යොමු කිරීම.
 • නිල බැංකු ගිණුම මෙහෙය වීම.

 • වාර්ෂික ප්‍රසම්පාදන සැලස්ම සකස් කිරීම.
 • ජාතික තරඟකාරී ලංසු කැඳවීම් මඟින් (National Competitive Bidding) අගය වැඩි ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම, සේවා ලබා ගැනීම හා වැඩ සඳහා වූ කොන්ත්‍රාත් සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කිරීම.
 • වෙළඳ පොළ මිල සැදැහුම් ක්‍රමය යටතේ (Shopping) අගය අඩු ප්‍රාග්ධන හා පාරිභෝජ්‍ය භාණ්ඩ මිලදී ගැනිම හා සේවා සපයා ගැනීම.
 • ඡායා පිටපත් යන්ත්‍ර, ෆැක්ස් යන්ත්‍ර ඇතුළු කාර්යාලයීය උපකරණ අළුත්වැඩියා කිරීම.
 • භාණ්ඩ ලැබීම්, නිකුත් කිරීම් හා ප්‍රමාණවත් තොග පවත්වා ගැනීම ඇතුළු ගබඩා කළමනාකරණ කටයුතු.
 • අමාත්‍යාංශය හා දෙපාර්තමේන්තු සඳහා ප්‍රසම්පාදන කමිටු හා තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු පත් කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශීය ප්‍රසම්පාදන කමිටු රැස්වීම් කැඳවීම.

 • වාර්ෂික වියදම් ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශයේ වාර්ෂික කාර්යයසාධන හා ගිණුම් වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.
 • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවල සහ අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති දෙපාර්ත්මේන්තු සහ ආයතනවල කාර්තුගත ප්‍රාග්ධන වැය තොරතුරු භාණ්ඩාගාරය වෙත වාර්තා කිරීම.
 • වාර්ෂික විසර්ජන ගිණුම සකස් කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රාග්ධන හා පුනරාවර්තන වැය උපයෝජනය සම්බන්ධව මාසික වියදම් වාර්තා, කාර්තුගත වියදම් වාර්තා සකස් කිරීම හා වැය අධීක්ෂණය.
 • මු.රෙ. 66/69 යටතේ මාරු කිරීම් සිදු කිරීම සහ අතිරේක ප්‍රතිපාදන ලබා ගැනීම.
 • විගණන විමසුම් සඳහා පිළිතුරු ඉදිරිපත් කිරීම.
 • වාර්ෂික තොග සමීක්ෂණ කටයුතු සංවිධානය කිරීම හා එම භාණ්ඩ සමීක්ෂණ වාර්තා අනූව ඉදිරි කටයුතු කිරීම.
 • භාණ්ඩ අපහරණ කටයුතු කාලීනව සිදු කිරීම..
 • විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව, රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්ත‍ෙම්න්තුව සහ ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනයේ මූල්‍ය කටයුතු අධීක්ෂණය.
 • අමාත්‍යාංශය, විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව, රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්ත‍මේන්තුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සහ ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනයේ ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ සකස් කිරීම.

 • සංචාරක නිවාස, නිවාඩු නිවාස නඩත්තුව සඳහා අවශ්‍යවන ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීම.
 • ආදායම් ඇස්තමේන්තු හා හිඟ ආදායම් වාර්තා හා ආදායම් ගිණුම් සකස් කිරීම.
 • වාර්ෂික ආදායම් ගිණුම් සකස් කිරීම.
 • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවල බැංකු සැසඳුම් අධීක්ෂණය කිරීම.
 • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල වලින් මාසික ප්‍රාග්ධන වියදම් වාර්තා ගෙන්වා ගෙන වැය උපයෝජනය අධීක්ෂණය කිරීම.
 • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවල විගණන විමසුම් සඳහා පිළිතුරු සැපයීම අධීක්ෂණය.
 • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවල වාහන අනතුරු ඇතුළු අලාභ හානි සම්බන්ධයෙන් මු.රෙ. 101 සිට මු.රෙ. 109 දක්වා වූ විධි විධාන අනූව කටයුතු කිරීම.
 • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවල වාර්ෂික තොග සමීක්ෂණ කටයුතු අධීක්ෂණය.
 • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල සඳහා ප්‍රසම්පාදන කමිටු පත් කිරීම.
 • මු.රෙ. 115 ය‍ටතේ පෙර වර්ෂ වල ගෙවීම් සම්බන්ධ කටයුතු කිරීම.
 • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල වල නිල බැංකු ගිණුම් හා සම්බන්ධ කටයුතු.
 • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල වල පොදු තැන්පත් ගිණුම් සම්බන්ධ කටයුතු.
 • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල වල රජයේ නිලධාරීන්ගේ අත්තිකාරම් ගිණුම් කටයුතු අධීක්ෂණය (සීමා සංශෝධන ඉවත් කිරීම, ගිණුම් විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කිරීම).
 • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල වල විසර්ජන ගිණුම් කටයුතු අධීක්ෂණ.
 • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල වලට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන වෙන්කිරීම් කටයුතු (ඉදිකිරීම් හා අළුත්වැඩියා)
 • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල වල භාණ්ඩ සමීක්ෂණ කටයුතු අධීක්ෂණය.
 • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල වල නිලධාරීන්ගේ විදේශ සංචාර සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීම.

 • කාර්යය මණ්ඩල පාලනය.
 • කාර්යය මණ්ඩල කටයුතු.
 • කාර්යාලීය පොදු කටයුතු.
 • නිවාඩු ලේඛන නඩත්තු කිරීම.
 • ලිපි භාරගැනීම හා බෙදා හැරීම.

ඇමතුම් තොරතුරු

ඩී.රත්නායක මිය
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
දුරකතනය - +94 11 2695682 (දිගුව - 400)
ජංගම - 0777213092
ෆැක්ස් - +94 11 2698664
ඉ-තැපැල - ca[at]pubad.gov.lk

 

.

පී. ඕමත්තගේ මහතා
ගණකාධිකාරී (ප්‍රසම්පාදන)
දුරකතනය - +94 11 2694291 (දිගුව - 414)
ජංගම - +94 71 4434900
ෆැක්ස් - +94 11 2694291
ඉ-තැපැල - acct-sup[at]pubad.gov.lk

 

.

.

එල්.එල්.එස්. සංඡිව මහතා
ගණකාධිකාරී (ප්‍රසම්පාදන)
දුරකතනය - +94 11 2688651 (දිගුව - 408)
ජංගම - +94 77 9595689
ෆැක්ස් -
ඉ-තැපැල - acct-pay[at]pubad.gov.lk

 

.

ඒ.බි.ඡේ.කුමාර් මහතා
ගණකාධිකාරී (මූල්‍ය වාර්තාකරණ)
දුරකතනය - +94 11 2695723 (දිගුව - 410)
ජංගම -
ෆැක්ස් - +94 11 2695723
ඉ-තැපැල - acct-act[at]pubad.gov.lk

.

.

රාජ්‍ය ආදායම ඇස්තමෙන්තු කිරීම, එකතු කිරීම අධීක්ෂණය සහ වාර්තා කිරීම පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ (රජයේ ගොඩනැගිලි කුලී - 20.02.01.01)  - 2015.05.22

මාසික ආදායම් වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම (රජයේ ගොඩනැගිලි කුලී - 20.02.01.01) -  2015.05.25

.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 මැයි 22 වෙනි සදුදා, 08:16  

යාවත්කාලීනය : 23-05-2017.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter